Zameranie Žabky

  • DOMÁCE PROSTREDIE

Žabka sa nachádza v krásnom okolí tichej lokality mesta, v blízkosti prírody a lesa, v rodinnom dome, čo je základ pre vytvorenie domáceho prostredia pre Vaše deti.

  • ZDRAVÁ DOMÁCA STRAVA

V našej Žabke varíme vyváženú zdravú stravu prispôsobenú osobitostiam a veku dieťaťa, strava sa varí v kuchyni schválenej hygienou a snažíme sa variť podľa chuti našich detí.

  • ZÁŽITKOVÉ UČENIE A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

Trieda škôlkárov je zameraná na upevňovanie vzťahu k prírode, uprednostňujeme vychádzky a výlety do prírody, pohyb na čerstvom vzduchu, spoznávanie okolia škôlky, zážitkovou formou učenia si deti rýchlejšie osvoja poznatky a tým sa pripravia na učenie sa v škole.

  • POHYBOVÁ AKTIVITA

Jasle a škôlka Žabka je zameraná na pohybovú aktivitu detí. „Cvičíme už od mala“ je naše heslo a v našej telocvični pravidelne cvičíme jogu, zumbu, gymnastiku, pomocou balančných pomôcok (padák, chodúle, balančné kamene, preliezky, kruhy, cvičebné molitanové zostavy...) koordinujeme telo dieťaťa a správne držanie tela, aktívny pohyb na našom dvore je zameraný na dopravnú výchovu s detskými motorkami a autíčkami. Nesmú chýbať relaxačné cvičenia v rannom kruhu, cvičenia s riekankami a básničkami.

  • ANGLIČTINA „FOR KIDS“

Každý týždeň nenásilnou formou sa deti učia básničky, detské pesničky, nové slovíčka po anglicky. Hodiny angličtiny sú rozdelené do mesačných tém, ktoré sa opakujú a nadväzujú na seba. Deti si osvojujú anglický jazyk hravou formou. V tomto veku má dieťa najlepšiu schopnosť osvojiť si jazyk prirodzeným spôsobom. Pomocou pútavých obrázkov, veselých hier, pantonimických hier, pesničiek, riekaniek a zážitového učenia sa rozširuje ich slovná zásoba.

  • KOMPLETNÁ PREDŠKOLSKÁ PRÍPRAVA V ZMYSLE ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ISCED 0 

Máme zostavený školský vzdelávací program „Zdravé žabky“, vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 pre predprimárne vzdelávanie, ktorého cieľom je dosiahnuť optimálnu perceptuálnu – motorickú, kognitívnu a citovo – sociálnu úroveň našich detí. Náš vzdelávací program sa skladá z 12 obsahových celkov, rozplánovaných do tém, ktoré v logickom usporiadaní na seba nadväzujú. Témy sú skonkretizované v jednotlivých výkonových štandardách (tematické okruhy JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA), pričom sa zohľadňujú rozvojové možnosti a schopnosti detí.