Týždenné plány jasličiek a škôlky ŽABKA 

 

PONDELOK: literárna a gramatická výchova

čítanie rozprávok, čítanie s porozumením, zážitok s čítania (dramatizácia, zapojenie sa do deja), prerozprávanie deja, vyjadrenie pocitov s vypočutej rozprávky (slovne, kresbou, hraním role), hranie divadielok, jazyk a komunikácia, rozširovanie slovnej zásoby, básničky, riekanky, pesničky dopĺňané rytmickým sprievodom, grafomotorické zručnosti.

UTOROK: matematické predstavy

pomocou zraku, sluchu a hmatu počítať od 1 do10, formou hry a zábavy rozlišovať  farby, tvary, čo je viac a menej, orientácia v čase a priestore, vpravo, vľavo, hore, dole, stavanie zo stavebníc a konštruktívnych pomôcok, kresliť krivé a rovné čiary, uplatňovať a podnecovať detskú logiku a predstavivosť, MONTESSORI aktivity (šitie podľa čísel, tréning zapínania, viazania, zaplniť dieru kamienkami).

STREDA: environmentálna výchova a prírodovedná gramotnosť formou zážitkového učenia

ochrana prírody (ako chrániť našu zem), živočíchy, poznávanie rastlín a prírodnín, vychádzky do prírody, 1x do mesiaca prednášky a besedy o environmentálnej výchove, živá a neživá príroda, voda, človek, vesmír, rôzne experimentálne aktivity a pokusy o prírodných javoch, MONTESSORI aktivity (skúmanie, bádanie), ekohry, hranie úloh, zážitkové učenie,

ŠTVRTOK: umenie a kultúra –hudobná a výtvarná výchova

hudobná - naučiť sa recitovať riekanky, piesne za pomoci rytmických nástrojov Orffovho inštrumentára, za sprievodu klavíra, spievať s deťmi ľudové tradičné piesne, detské piesne, aktívne počúvať hudobné skladby pre deti, spev učiteľky, vyjadriť charakter piesní pohybom, hrou na telo, učiť sa tanečné prvky a jednoduchú choreografiu, dvakrát do mesiaca zumba v telocvični,

výtvarná - kresliť, maľovať, lepiť, strihať, skladať, hravo experimentovať s farbami, MONTESSORI aktivity (mokré aktivity, prelievanie, presýpanie, modelovanie) výtvarne vyjadriť svoj svet, tvoriť koláže, farebne vyjadriť zážitok z hudby (inšpirácia a motivácia hudobnou skladbou = arteterapia a muzikoterapia).

PIATOK: pohybová výchova + Angličtina „FOR KIDS“

zdravotné cviky, pohybové a hudobno-pohybové aktivity, jogové cvičenia  v telocvični, detská gymnastika, zumba, naučiť sa starať o svoje zdravie, čo je zdravá a nezdravá výživa, pri každodenných činnostiach ovládať základné hygienické návyky, s pomocou učiteľky sa deti aktívne zúčastňujú pri príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), upratovanie hračiek, MONTESSORI aktivity zamerané na činnosti každodenného života (obliekanie, obúvanie a šnurovanie papučiek, samostatné jedenie), ovládať základné lokomočné pohyby, správne držanie tela.

angličtina „FOR KIDS“ – nenútene formou hier, básní, pesničiek, obrázkami a prirodzenou formou pomocou scénok, súťaží prebúdzame u detí cudzí jazyk. Základný princíp – deti reagujú na určitý podnet vyslovený v cudzom jazyku hravou formou a nenásilne ako keď sa malé deti učia materinský jazyk.

 

Aktivity sú zostavené podľa predpísaných týždenných plánov Detských jaslí a škôlky Žabka a štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.

 

Každé ráno po príchode do jasličiek máme:

- ranné hry + ranný kruh (učíme sa komunikovať a utvárať nové priateľstvá, pohladíme kamaráta, kocka emócií – kto sa ako vyspinkal, ako sa cítime)

- ranná rozcvička (zdravotné cviky, riekanky, hudobno-pohybové cvičenia vždy na danú tému mesiaca)

Po desiate:

- vzdelávacia aktivita na tému týždňa podľa týždenných plánov Žabky + každý mesiac nová básnička a nová ľudová pesnička.

- pobyt vonku zameraný na vychádzky do prírody, v čase nepriaznivého počasia pohybové aktivity v našej vlastnej telocvični, pohybové hry na dvore s loptou, pohybové súťaže, hry na pieskovisku, návštevy kultúrnych podujatí.

Iné:

-         raz do mesiaca environmentálna výchova a zážitkové učenie vo forme aktivity v spolupráci s učiteľkou environmentálnej výchovy,

-         raz do mesiaca psychologicko-logopedická poradňa v spolupráci s ABC centrom, zostavený mesačný program ABC poradne pre naše deti a rodičov, na konci roka sedenie s rodičmi zamerané na pokroky ich dieťaťa, pyramída úspechov našich detí,

-         každý piatok Angličtina „FOR KIDS“,

-         rôzne podujatia a aktivity s rodičmi, deň Matiek a Otcov, Mikuláš, vianočná besiedka, karneval, deň Zeme, výlety, návštevy hasičov, policajtov, divadla, divadelné predstavenia..., pravidelná komunikácia s rodičmi o pokrokoch dieťaťa s pedagogickým personálom, fotenie detí.