Režim dňa v Žabke

06.30 - 08.00 - otvorenie, príchod detí, hry s pani učiteľkou a činnosti podľa záujmu detí

08.00 - 08.15 - upratovanie hračiek, ranný kruh, vyjadrenie pocitov a nálad dieťaťa formou hrových činností

08.15 - 08.30 - ranná rozcvička (zdravotné cviky, motovačné cvičenia s riekankami, piesňami, hrami 

                      a nenásilným precvičovaním celého tela)

08. 15 - 09.00 - hygiena, DESIATA

09.00 - 09.10 - osobná hygiena

09.10 - 09.45 - edukačné aktivity (zamerané na rozvoj myslenia, reči, citov, pamäti, fantázie, jemnej 

                      a hrubej motoriky - odzrkadľujúcich sa v zručnostiach, schopnostiach a vedomostiach 

                      dieťaťa. Každý deň sú aktivity rozdelené podľa témy týždňa. 

09.45 - 10.00 - osobná hygiena, príprava detí na pobyt vonku, prezliekanie

10.00 - 11.00 - pobyt vonku, v čase nepriaznivého počasia pobyt v našej telocvični Žabkoland

11.00 - 11. 15 - osobná hygiena

11.15 - 11.45 - OBED

11.45 - 12.00 - osobná hygiena, umývanie zúbkov, prezliekanie do pyžamiek

12.00 - 14.00 - spánok (čítanie rozprávok, relaxačná hudba, uspávanie podľa individuálnych potrieb)

14.00 - 14.30 - prezliekanie detí, hygiena

14.30 - 15.00 - OLOVRANT

15.00 - 15.15 - osobná hygiena

15.15 - 17.00 - hry a hrové činnosti, aktivity detí podľa záujmu, odchod domov