Prvé Montessori jasličky v Námestove!

13.08.2014 07:55

 

     Prvé Montessori jasličky v Námestove!

„Pomôž mi, aby som to urobil sám.“ - táto prosba dieťaťa sa stala krédom pedagogičky Márie Montessori. Jej filozofia, myšlienky, metódy a princípy zamerané na rozvoj osobnosti dieťaťa sa stali inšpiráciou vzniku mnohých súkromných materských škôl a je inšpiráciou aj pre naše jasličky.

Ciešom naľej Montessori škôlky - jasieľ je: 

Rešpektovať osobnosť dieťaťa, samostatnú

   činnosť a slobodu voľby v pedagogicky

    pripravenom prostredí triedy, kde má

dieťa možnosť učiť sa a osvojovať si poznatky

 individuálnym spôsobom a vlastným tempom

 so zapojením všetkých zmyslových orgánov.   

       Ďalšie ciele:                                         

  • Rozvíjať jemnú motoriku a vizuomotoriku detí s využívaním netradičného viaczmyslového výukového materiálu.
  • Prostredníctvom slobodnej voľby viesť dieťa k úspechu, sebazdokonaľovaniu a dôstojnosti.
  • Naučiť deti starať sa o seba, získať pocit sebaúcty a sebaistoty, rešpektovať druhých a spolupracovať s nimi.
  • Vytvárať a udržiavať partnerský vzťah s rodinou, navzájom spolupracovať a komunikovať, spoločne postupovať pri výchove a vzdelávaní dieťaťa.
  • Uplatňovať individuálny prístup, ktorý rešpektuje individuálne zvláštnosti a osobitosti každého dieťaťa.

Zameranie jaslí Žabka je orientované na všestranný a rovnomerný rozvoj detí, kde sa v súčinnosti so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 uplatňujú výchovné princípy pedagogiky Márie Montessori. Základom je vychovávať deti bez stresu, v pokojnom a milujúcom prostredí, kde hlavnou ideou je slobodne zvolená činnosť, ktorá vychádza z potrieb dieťaťa.

Pre deti je v škôlke pripravené množstvo výtvarných, telovýchovných, tanečných, enviromentálnych, divadelných a kultúrnych aktivít, cudzí jazyk (anglický), logopedická a psychologická starostlivosť.

  Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame rôzne didaktické hry a Montessori pomôcky.

Montessori pedagogika je pedagogika pedocentrická, čo znamená, že v strede záujmu je dieťa a nie pedagóg, ktorý frontálne vyučuje a riadi deti.

U nás v jasličkách sa používajú špeciálne Montessori pomôcky, vyvinuté M.Montessoriovou práve pre rozvoj zmyslov a intelektových schopností dieťaťa. Podľa toho sa nazývajú: materiál zmyslový, materiál pre cvičenia praktického života, rečový materiál, materiál na matematiku, kozmický materiál.

Hlavné zásady prístupu k dieťaťu v našej Montessori herni:

  • dieťa si samo vyberá, kedy sa chce hrať a s ktorou hračkou či pomôckou (v súlade so senzitívnym obdobím). Pracuje s ňou, koľko sa mu žiada a niekedy dieťa opakuje jednu činnosť 10-20 krát. To už vysvetľuje ďalší princíp.
  • tzv. fenomén Montessori. Dieťa, ak je zaujaté pomôckou, nachádza sa v zvláštnom stave sústredenia a vôbec nevníma okolie. Keď dieťa samovoľne takúto činnosť ukončí, je veľmi spokojné, šťastné a priateľské. Okrem týchto princípov je v našej škôlke - jasličkách dôležitý láskavý prístup k dieťaťu ako jedinečnej osobnosti, rešpektovanie a podpora jeho individuality a slobody. Sloboda jednotlivca bude rešpektovaná potiaľ, pokiaľ nebude obmedzovať slobodu iného jednotlivca. Teda určité pravidlá vzájomného spolužitia budú určené. Bude však veľmi dôsledne vysvetlené, prečo to-ktoré pravidlo (z detského pohľadu zrejme obmedzujúce), je potrebné rešpektovať.
  • učiteľ Montessori, je hlavne pozorovateľom a pomocníkom dieťaťa. Nepôsobí na dieťa svojím egom a aj v kritických situáciách by mal situáciu zvládať s nadhľadom. Nikdy na dieťa nekričí. Namiesto toho aby "vnucoval" svoju pravdu, pomáha dieťaťu hľadať jeho pravdu. Nemá byť vodcom dieťaťa, ale skôr jeho "strážnym anjelom" - ako hovorí M. Montessoriová, dáva pozor, aby dieťa pri svojej činnosti nebolo rušené.
  • Dieťa je schopné sústrediť sa intenzívne a dlhodobo iba na prácu, ktorá ho zaujme.

Dieťa nemá byť za chyby trestané ani záporne hodnotené. Chyba má byť ukazovateľom toho, čo je ešte potrebné precvičiť a je chápaná ako bežný a prirodzený prejav počas hrania sa. Pedagóg by nemal používať negatívne hodnotenie, ale ponúknuť dieťaťu inú formu kontroly. Pomôcky sú pripravené tak, aby dieťa bolo schopné samo skontrolovať správnosť riešenia.

Každé dieťa potrebuje pocit istoty, bezpečia a úspechu, no neustále kladné či záporné hodnotenie zo strany dospelých ho obmedzuje. S pochvalou sa v Montessori pedagogike zachádza primerane tak, aby sa dieťa nestalo na pochvale závislé.

Počujem a zabudnem. Uvidím a zapamätám si. Uchopím a pochopím.“

Ukážka Montessori aktivít, ktoré budeme pravidelne realizovať:

Výtvarné aktivity:

 Jednou z najobľúbenejších aktivít našich drobcov je určite hranie sa s plastelínou, vytváranie rôznych tvarov respektíve koláčikov, hadíkov, slimáčikov. U nás to môžu vytvárať pomocou cesta, ktoré si spoločne vyrobíme. Je to činnosť, s ktorou sa dieťa rôznej vekovej kategórie nebude nudiť.

       Ďalšou výbornou aktivitou je vytláčanie farby. Pre maličké dieťa nie je problém nejakú hmotu vytlačiť. Táto činnosť je na zdokonaľovanie jemnej motoriky. Cesto je vyrobené s múky, soli a vody, je rôzne sfarbené a potom ho dávame do pevného vrecúška.

Výbornou metódou je kreslenie kriedou. Krieda je krásny materiál na objavovanie a používanie, dá sa s ňou robiť všeličo, nielen vonku kresliť na asfalt, ale aj na tabuľu. Už len keď ju chytíme do ruky, vyvolá v nás úplne iný pocit ako farbička. Ruky sú zrazu špinavé a keď pritlačíme, zlomí sa nám. To všetko sú pre deti zaujímavé skúsenosti. My môžeme použiť metódu kreslenie suchou kriedou na mokrý papier alebo naopak, kreslenie mokrou kriedou na suchý papier.

Zmyslové aktivity:

Presýpanie je stále veľmi obľúbenou činnosťou. Najskôr z malej lopatky do veľkej lopatky a napokon do väčšej nádoby. Pri tejto činnosti sa vždy vedia nejako deti dohodnúť, vždy si nájdu nejaké to svoje náčinie a môžu začať. Tiež je možné zmeniť sypký materiál na tekutý - vodu. Neexistuje dieťa, ktoré nemá rado vodu, v ktorej je pena. Pri tejto činnosti deti dostávajú nádobky na prelievanie, aj špongiu a môžu kúpať a umývať svoje hračky.

Vzdelávacie aktivity: 

Do týchto aktivít môžeme zahrnúť takzvané otváranie tajomných dvierok. Dvierka sú uzamknuté rôznymi hasprami a keď ich otvoríme, niečo pekné tam nájdeme.                                      

        Aktivita vkladanie valčekov do otvorov - tým najmenším spravidla stačí, keď naukladajú všetky valčeky do otvorov, a väčšie deti sa už snažia vkladať valčeky podľa stanovených farieb.

Súčasťou zmyslových aktivít je aj rozvoj geometrickej predstavivosti, avšak práca s týmito pomôckami je zdĺhavejšia a vyžaduje sústredenosť, preto je určená pre staršie deti.

Precvičovanie rôznych typov otvárania a zatvárania. Nachystáme nádoby a predmety s odlišným otváraním ako sú krabičky, zápalková škatuľka, púzdra, matrioška, zrkadielka... Toto senzitívne obdobie spoznáte jednoducho. Dieťa sa snaží všetko otvárať. Je veľmi pravdepodobné, že ho to začne zaujímať ešte pred dosiahnutím 1 roka.