Environmentálna výchova detí

13.08.2014 08:11

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA DETÍ V JASLIČKÁCH

 

V našich jasličkách budeme pravidelne realizovať environmentálnu výchovu detí. Chceme Vás touto cestou oboznámiť, čo bude naším cieľom.

Pri realizácii environmentálnej výchovy sa dieťa v rámci svojich vekových a individuálnych zvláštností oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. V rámci environmentálnej výchovy dieťa získava vedomosti, zručnosti a návyky, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje, správanie. Poskytujeme dieťaťu možnosť rozvíjať sa integrovane vo všetkých oblastiach rozvoja:

  • v kognitívnej - získať primerané poznatky o ochrane prírody, vypestovať si základné návyky ekologického konania, spoznávať prírodu a jej význam,
  • v sociálno-emocionálnej - rozvíjať emocionálny vzťah k prírode, ochrane života, vnímať krásy prírody, vyjadriť svoje city k okoliu, naučiť sa niesť zodpovednosť za svoje konanie,
  • v motorickej - rozvíjať zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov, rozvíjať motorické zručnosti a sebaobslužné pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a životného prostredia.

Už v tomto vekovom období dieťaťa je možné oboznamovať ho s prírodou a uviesť do kontaktu s ňou, cez estetické a citové prežívanie, a tiež fyzické zapojenie detí do starostlivosti o životné prostredie. Deti vedieme formou hier a aktivít (ekohry, experimentálne aktivity, hranie úloh...) poznávať svet a prírodu cez citové väzby a prirodzenú detskú zvedavosť. Je potrebné neodovzdávať deťom hotové poznatky, ale podnecovať myslenie a vyvolávať nové spôsoby riešenia pokusom, experimentmi a bádaním, či už na prechádzkach do prírody, alebo pozorovaním na dvore v záhrade. Našim cieľom je, aby sa deti nechali čo najviac unášať krásou prírody a nie ich iba poučovať o problémoch civilizácie.

Pri výbere obsahu hier vychádzame zo Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0, kde sa  okrem iného uvádza, že je potrebné rozvíjať vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie, zameranú hlavne na zdravé potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, separovanie odpadkov.

Deti budú mať u nás v jasličkách možnosť starať sa o rybičky v malom akváriu, pozorovať ako rastú a každý deň ich kŕmiť.