Adaptácia detí v jasličkách

17.08.2014 11:31

Adaptácia detí záleží od mnohých okolností. Deti vo veku od 10 do 24 mesiacov sa spravidla najťažšie adaptujú. Dieťa by malo byť v jasličkách zozačiatku len krátko. Etapová adaptácia sa realizuje počas vopred dohodnutých dní a hodín, kedy maminka, alebo otecko sprevádza dieťatko do Žabky.

  1. Deň s maminkou pol hod., samé pol hod.

  2. Deň: dieťa samé 1 hod.

  3. Deň: dieťa samé  2 hod.

  4. Deň: dieťa samé 3 hod.

  5. Deň: dieťa samé 3 hod.

Adaptácia detí v priestore detských jaslí Žabka

Prvým krokom detí do spoločnosti je vstup do detských jaslí, čo prináša so sebou množstvo zmien, s ktorými sa dieťa musí vyrovnať.  Problémy však nemá len dieťa, ale i rodičia a v neposlednej miere aj učiteľky napriek tomu, že disponujú profesionálnymi skúsenosťami. Dĺžku a intenzitu adaptačného procesu nevieme vopred určiť pretože u každého dieťaťa je to individuálne.

Adaptačný proces v priemere trvá 2-3 týždne a jeho priebeh môžeme klasifikovať nasledovným spôsobom:

  1. Týždeň oboznamovací

dieťa v Žabke stavia sa do úlohy pozorovateľa, vníma množstvo nových podnetov, ešte sa nepokúša o prvotný kontakt s rovesníkmi, je uzavreté, zdržanlivé, niekedy plače a nekomunikuje vôbec alebo len veľmi málo.

dieťa v domácom prostredí prežíva približne to, čo dospelí po namáhavom dni, je neisté, unavené, túži po odpočinku, obmedzuje mnohé zo svojich rutinných činností, potrebuje čas na spracovanie nových podnetov.

úloha rodiča nelúči sa dlho s dieťaťom, ak má možnosť, nechá dieťa v detskom centre iba na dopoludnie, po príchode domov nechá dieťa dostatočne odpočinúť, nezaťažuje dieťa aktivitami väčšieho charakteru, neprerušuje pobyt dieťaťa v detskom centre.

úloha učiteľky rešpektuje osobnosť dieťaťa, pomocou hier sa snaží o prvotný kontakt s ním, sprostredkuje mu najdôležitejšie pravidlá správania sa v Žabke, oboznámi ho s priestormi, dovolí ponechať dieťaťu obľúbenú hračku alebo vec.

  1. Týždeň obdobie presadenia sa

dieťa v Žabke začína uskutočňovať prvé kontakty s rovesníkmi, pokúša sa presadiť, snaží sa upútať pozornosť. 

dieťa v domácom prostredí – pôsobí nevyrovnane, je náladové, plačlivé, pokúša sa upútať pozornosť rôznymi spôsobmi, je odmietavé a unavené.

úloha rodiča neprerušuje pobyt v detskom centre, nelúči sa s dieťaťom dlho, rešpektuje osobnosť dieťaťa.

úloha učiteľky upevňuje priateľstvá detí, oboznamuje dieťa s ostatnými zamestnancami, a ďalšími  priestormi DC, pomáha pri riešení konfliktov.

  1. Týždeň vyrovnanie sa

dieťa v Žabke – správanie dieťaťa s blíži k norme, je vyrovnanejšie a istejšie, podriaďuje sa pravidlám, prejavuje rovesníkom svoju náklonnosť, zaujíma sa o aktivity iných detí, napodobňuje ich.

dieťa v domácom prostredí – dieťa je fyzicky vyčerpané, rýchlo sa unaví, večer zaspáva skôr, neprejavuje emócie.

úloha rodiča – neprerušuje pobyt v DC ani na jeden deň, podporuje nové priateľstvá, predlžuje pobyt dieťaťa aj na popoludnie, rešpektuje psychosomatickú záťaž dieťaťa.

úloha učiteľky – upevňuje pravidlá správania sa v DC, zapája dieťa vo väčšej miere do všetkých činností, rešpektuje individualitu dieťaťa.